Ulja e rimbursimit të TVSH-së, Rrapaj: Pasojat dhe alternativat për zgjidhjen e problemit

Ulja e rimbursimit të TVSH-së për produktet bujqësore nga 20% në 6% duke bërë që diferenca prej 14% të rëndojë mbi prodhuesit, ka krijuar mjaft probleme. Fermerët kanë dalë në protesta duke hedhur produktet e tyre në rrugë. Lidhur me këtë temë kryetari i Këshilli të Agrobiznesit SHqiptar, Agim Rrapaj, i ftuar në TV Scan, ka folur mbi problemet e krijuara, reagimin e fermerëve dhe masat që duhen marrë për ta zgjidhur këtë situatë. Ai theksoi efekt e këtij ndryshimi ligjor, ku përmendi si pasojë rritjen e informalitetit, humbjen e gjurmueshmërisë dhe rritjen e pasigurisë ushqimore. Në këto kushte grumbulluesit do të drejtohen tek produktet e importit duke braktisur prodhimet vendase. Kryetari i KASH paraqiti edhe alternativat e mundshme për t’i dhënë zgjidhje këtij problemi.

Intervista e plotë

Në çfarë situate ndodhet sot një prodhues apo grumbullues për shkak të ndryshimeve ligjore? 

Situata është tensionuar dhe reagimi ishte i pritshëm. Ky ndryshim është bërë pa u studiuar terreni, pa u konsultuar me grupet e interesit dhe pa bërë një studim të mirëfilltë mbi pasojat e mundshme, si pasojë ne sot ndodhemi përballë kësaj situate, e cila nuk është më e keqja. Që të ndryshojë një paketë fiskale apo ndryshimi i ligjit mbi TVSH-në, duhej bërë një studim mjaft i gjerë dhe duhej konsultuar me grupet  e interesit në mënyrë që të gjendej një zgjidhje për të gjitha palët. Ne kemi qënë kundër një ndryshimi të tillë. Ministria e Financave duhet të bashkëpunonte me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, gjë e cila nuk ka ndodhur. Ligjvënësit para se ta miratonin këtë masë duhet të diskutonin në komisionet përkatëse me grupet e interesit. 

Pse është nxituar për të miratuar një ndryshim të tillë ligjor? 

Arsyeja për ne mbetet e pazbuluar. Ka indicie duke menduar që fermeri nuk merrte 20% të TVSH-së nga grubmulluesi. Kjo masë prej 6%,  që është sot në fuqi ka qënë edhe më parë. Arsyeja pse bëhet ky rimbursim është që ky sektor të formalizohet, produktet të shiten, mundësia për të lidhur kontrata të bëhet më e madhe dhe nga ana tjetër ne të kemi mundësi të evidentojmë të gjithë produktin. Ne sot jemi në një situatë që ky 14%, nga grumbulluesit nuk mund t’u kalojë fermerëve. Fermerët janë në një situatë që nuk kanë asnjë hapësirë për të ulur çmimin e shitjes së produkteve të tyre. Fermerët po reagojnë me të drejtë, pasi edhe argumentat që jepen nuk janë argumenta bindëse për ta. Edhe masa për heqjen e TVSH-së për inputet nuk ka asnjë ndikim tek blegtorët, pasi 75% e shpenzimve të blegorëve që prodhojnë qumësht nuk janë prekur fare nga masa për inputet, mbetet vetëm një 25 %, por edhe kjo masë nuk është parë ende pasi do një kohë për t’u realizuar. 

A ka një kategori që përfiton nga ndyshimet në paketën fiskale? 

Ka një kategori që përfiton dhe në rastin konkret do të përfitojnë importuesit, do të përfitojnë produket e subvencionuara në vendet e tjera që janë me një kosto më të lirë sesa prodhimet tona dhe në këto kushte do të përfitojnë ata grumbullues të cilët nuk kanë blerë produkte vendi deri më sot. Tendenca për të përfituar është më e lartë tek importuest sesa për ata të cilët kanë lidhur marrëveshje me fermerët.

Do të ketë ulje të prodhimit vendas? 

Patjetër që do të ketë ulje të prodhimit vendas dhe probleme të tjera që lidhen me investimet e bëra nga grumbulluesit. Këtu kemi lindjen e konfliktit, fermerët tashmë të detyruar po u bashkohen grumbulluesve pasi nuk kanë rrugëzgjidhje sepse deri më sot kishin mundësi ta shisnin produktin e tyre.  Në vitin 2013 ishin vetëm 6 mijë ferma të formalizuara ndërsa sot janë 41 mijë ferma dhe i vetmi mekanizëm ekonomik ka qënë TVSH-ja. Tani kjo vlerë e fermave të formalizuara do të ulet pasi nuk u nevojitet më NIPT-i. Me 6% rimbursim TVSH-je  nuk kanë interes.

Cili sektor ndodhet  tepë vështirësi nga këto ndryshime ligjore? 

Të gjithë ndodhen në vështirësi, në radhë të parë përmendim blegtorët. Importi i qumështit dhe i nënprodukteve, i mishit dhe nënprodukteve të tij janë ndër ushqimet bazë dhe importoheshin rreth 200 milion euro në kohën që ishte rimbursimi prej 20%, aq më tepër tani. Edhe gjithë produktet e tjera janë të diskriminuara në raport me produktet që importohen dhe janë të subvencionuara nga jashtë vendit. 

Ka filluar reagimi në treg me aq sa ju keni vëzhguar deri tani? 

Ka filluar reflektimi dhe realisht ka filuar me një reagim të fortë te fermerëve, njëkohësisht me tërheqje të grumbullesve nga tregu vendas. Të gjitha këto së bashku të çojnë në një kolaps, janë humbje dhe ditët e protestave apo produktet që po hidhen në rrugë. Problemi është që do të rritet informaliteti, duke sjellë më shumë shqetësime përsa i përket sigurisë ushqimore. Do kemi përsëri fermerë që do të duan të shesin drejtëpërdrejtë në treg dhe jo përmes grumbullimit. Në këtë mënyrë do të humbasim gjurmueshmërinë.  Tre janë zgjidhjet që paraqiten në këtë rast.  E para është kthimi në rimbursimin prej 20%, zgjidhja e dytë ka të bëjë me unifikimin 6% në shitje dhe 6% në blerje, ashtu siç e ka edhe Europa. Elementi i tretë është që të vendoset një 14% barrierë për të gjitha produktet vendase që importohen dhe konkurohen në mënyrë të padrejtë nga produktet e subvencionuara në vendet e tjera. Në këto kushte jemi të detyruar të gjejmë një ndër këto zgjidhje.  Problemit i jepet zgjidhje duke qënë të unifikuara shoqatat e biznesit, vetë fermerët, grumbulluesit dhe deri tek konsumatorët. 

A kanë akses për të përfituar nga subvencionet fermerët e vegjël, pasi duket sikur kemi një ulje të subvencionit? 

Unë nuk shoh problem uljen e fondit të programuar, pasi këtë vit kemi më shumë se çdo vit tjetër. Problemi qëndron tek disbursimi i fondeve dhe jo tek programimi. Kemi më shumë fonde pasi kemi programin IPARD, fondet e GIZ SARED –it të cilat janë të konsiderueshme, kemi më shumë se 4 milion euro nga skemat e subvencionit, programin “100 fshatrat”, etj.

Problem mbetet disbursimi dhe ne krijojmë këto barriera, këto konflikte të cilat na pengojnë më tepër disbursimin. Masat që duhen marrë janë thënë disa herë. Së pari duhet bërë pajisja me çertifikatat e pronësisë, në zonat rurale nuk kemi të stabilizuar dhe të azhornuar sipërfaqen e tokës e cila është baza, së dyti duhet të evidentojmë të gjitha asetet që kemi, kemi mbi 9000 traktorë të paregjistruar. Nuk po punojmë për mbrojten e mjedisit, me këtë çmim nafte dhe energjie nuk mund të tërheqim investitorët. Element tjetër negativ është ndërhyrja që u bë tek rimbursimi i TVSH-së dhe në paketën fiskale në tërësi, ku mund të marrim si shembull edhe rritjen e
çmimit të plastmasit për serat ku nuk është dhënë një shpjegim dhe nuk është ndërhyrë për ta rregulluar. 

Për pjesën e subvencioneve  çfarë masash duhet të merren që këto fonde të shkojnë tek fermerët? 

Kemi bërë disa propozime konkrete. Një pjesë e mirë e fermerëve janë përjashtuar për shkak të mungesës së çertifikatave të pronësisë. U kërkohet blegtorëve çertifikatë pronësie për stallat, gjë e cila është mjaft e vështirë pasi ata i mbajnë ato vetëm 2 muaj dhe nuk ndërtojnë stalla që mund të çerifikohen. Këta janë të përjashtuar nga subvencioni dhe sidomos nga IPARD-i. Elementi i dytë ka të bëjë me mënyrën e ndërtimit të dosjeve të aplikimeve apo mosformalizimi i fermave.

Ne kemi propozuar masa konkrete për formalizimin e fermerëve, kjo përmes kartës elektronike, futjen e regjistrit elektronik dhe ashtu siç është QKB-ja, të kemi një qendër vetëm për regjistrimin e fermerëve. Në këtë mënyrë do kemi mundësinë që sektorin ta bëjmë të krahasueshëm me vendet e tjera. 

A pritet të merret në konsideratë kërkesa juaj për ngritjen e një qendre kombëtarë për fermerët siç është ajo për biznesin? 

Ne këto ditë jemi në pritje për ta diskutuat me ministrin Çuçi dhe me ministren Denaj, kemi lënë në mes këtë diskutim. Vitin tjetër do të bëhet censusi dhe ne mendojmë të bëjmë një kombinim shumë të mirë të propozimit që ne kemi bërë dhe të censusit nga ana tjetër, për të pasur mundësi që të evidentojmë të gjitha asetet që këmi në zonat rurale. Kemi asete të pashfrytëzuara si rezultat i mungesës së kooperimit, mungesës së inovacionit dhe mekanizimit dhe kemi mundësi t’i shfrytëzojmë përderisa nuk i kanë braktisur të gjithë zonat rurale dhe t’u krijojmë mundësi atyre që duan të kthehen. Vetëm duke krijuar këtë terren kemi mundësi që të zhvillojmë bujqësinë, blegtorinë dhe zonat rurale në tërësi. Janë për t’u përshëndetur fondet që janë dhënë për programin “100 fshatrat”. Në këto 100 fshatra po krijohet një model, por duhet të ndryshojme drejtim kudo në zonat rurale, pasi nuk mund të vazhdojmë me bujqësinë tradicionale, por të futemi tek agroturizmi, tek mjedisi dhe përpunimi i produkteve tradicionale. Ne kemi kultivarë të jashtëzakonshëm që nuk gjenden në asnjë vend.

Kohët e fundit kemi një numër të lartë shqiptarësh që kanë lënë vendin apo kanë deshirë për tu larguar. A është vënë re kjo dhe në zonat rurale duke shtuar sipërfaqen e tokës djerrë? 

Ndryshimet që janë bërë i kanë dhenë një goditje tepricës së produkteve, nuk kemi pasur një zhvillim të qëndrueshëm të fermave tona. Kemi një problem shumë të madh, përsa i përket kooperimit në drejtim horizontal. Ne nuk po bashkohemi në bazë dhe nëse nuk konsolidohemi në bazë do të kemi vështirësi në kooperimin vertikal në mënyrë që të bëjmë zinxhirin e vlerës. Kemi mjaft lëvizje nga zonat rurale, lëvizje që po çojnë në rritjen e sipërfaqes së tokës djerrë dhe uljen e numrit të krerëve nga viti në vit. Kjo shpjegohet me mugesën e tregjeve dhe rritjen së kostos së produktit.

Negotiations on VAT Compensation for Farmers, Rrapaj: We’re Passing into a Trade Clash

It seems that the problem of livestock farmers and women who came out in mass protests after the fall in the value of the value added tax compensation this year is going from 20 to 6%.

The working group set up for this purpose in the Ministry of Agriculture has proposed a subsidy measure for dairy producers at 10 Lekë per liter, not only for the first quality milk (currently benefiting) but for all categories.

Kërkesa pritet të marrë miratimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Nëse edhe këtë herë nuk do të gjendet një zgjidhje, agropërpunuesit thonë se do të vazhdojnë bojkotin për të mos blerë më prodhime në tregun vendas.

According to the chairman of the Albanian Agribusiness Council, Agim Rrapaj, the clash is shifting from institutional to a trade clash. Already they are fighting with importers of milk and their by-products. “We are heading towards a collision between domestic importers and producers, whereby with the reduction of the VAT reimbursement winner will be the importer.

He explains that the exclusion from VAT on inputs in agriculture has not been able to effect the reduction of prices of seeds, seedlings and fertilizers because of the traders’ stock, by undermining the argument of lowering costs for farmers with this measure has been done by the Ministry of Finance.

“Despite the abolition of VAT from agricultural inputs prices continue to be high, as companies have reserves from last year and imported them with VAT”, – explains Rrapaj.

If the situation is not resolved on April 3, farmers and livestock farmers will gather in Lushnja to continue the protests launched in the last month.

Negociatat për kompensimin e TVSH-së për fermerët, Rrapaj: Po shkojmë në një përplasje tregtare

Duket se po shkon drejt zgjidhjes shqetësimi i blegtorëve dhe femerëve të cilët dolën në protesta masive pas uljes së vlerës së kompensimit të tatimit mbi vlerën e shtuar këtë vit nga 20 në 6%.

Grupi i punës i ngritur për këtë qëllim në Ministrinë e Bujqësisë ka propozuar një masë subvencionimi për prodhuesit e qumështit në 10 Lekë për litër, jo vetëm për qumështin e cilësisë së parë (i cili përfiton aktualisht), por për të gjitha kategoritë.

Kërkesa pritet të marrë miratimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Nëse edhe këtë herë nuk do të gjendet një zgjidhje, agropërpunuesit thonë se do të vazhdojnë bojkotin për të mos blerë më prodhime në tregun vendas.

Sipas kryetarit të Këshillit Agrobiznesit Shqiptar, Agim Rrapaj, përplasja po zhvendoset nga institucionale në një përplasje tregtare. Tashmë ata janë duke luftuar me importuesit e qumështit dhe nënprodukteve të tyre.

” Ne po shkojmë drejt një përplasje midis importuesve dhe prodhuesve vendas, ku me uljen e rimbursimit të TVSH- së fitues do të jenë importuesit.

Ai sqaron se edhe përjashtimi nga TVSH – ja për inputet në bujqësi nuk ka arritur të japë efekt në uljen e çmimeve të farave, fidanëve dhe plehrave kimikë, për shkak të stokut që kanë patur tregtarët, duke rrëzuar argumentimin e uljes së kostove për fermerët me këtë masë që ka bërë Ministria e Financave.

“Pavarësisht heqjes së TVSH-së nga inputet bujqësore
çmimet vazhdojnë të jenë të larta, pasi kompanitë kanë rezerva nga viti i kaluar dhe i kanë importuar me TVSH”,- sqaron Rrapaj.

Nëse situata nuk do të zgjidhet në datën 3 Prill, fermerë e blegtorë do të mblidhen në Lushnjë për të vazhduar protesta e nisura gjatë muajit të fundit.

University Pact, 1m euros for the first didactic farm in Agriculture

The EUR 1 million fund for the construction of the first didactic farm at the Agricultural University of Tirana will activate a tremendous and untapped potential in the function of the rural economy and the development of agriculture in the country.

So today, Prime Minister Edi Rama from the premises of the Agricultural University of Tirana, who has benefited 1 million euros from the Ministry of Agriculture and Rural Development, for the first didactic farm.

The government-university partnership under the Pact’s commitments to the University, according to Rama, will radically transform the university’s relationship with society and the market.

“Today we are fulfilling the very old need to build a didactic farm. At its latest meeting, the Government, at the request of the Minister of Agriculture and Rural Development, granted a EUR 1 million fund to the university to launch this multilayer enterprise and create its own company. which enables an optimal link between scientific work and market, “said Rama.

Underlining the importance that this government gives to the Agricultural University, Rama said that this is the 6th time that visits the premises of this university, while expressing the conviction that “in the past 25 years all my predecessors brought together did not come nor half my in 3 years “. The Prime Minister expressed the confidence that “here we have a tremendous untapped potential and we have the necessity to put this potential not only in the function of students but also of the rural economy and the development of agriculture in the country.

In the past, this university has been a center of excellence that also had international reputation for the top scientific level. Today is at the stage of a difficult rebirth, because it comes from a long traumatic period when the library was fired, not counting all the territories or assets that were conquered or robbed by making the process of revival of the university very costly “, said Rama. Costs, according to him, “have to do with the need to pay substantial funds to get rid of unjustly lost property in completely unfair, abusive legalization or compensation”. “It took almost three decades to begin the liberation of the University in a territorial view,” Rama said.

Pakti për Universitetin, 1 milion euro për fermën e parë didaktike tek Bujqësori

Fondi prej 1 milion euro për ndërtimin e fermës së parë didaktike në Universitetin Bujqësor të Tiranës do të aktivizojë një potencial të jashtëzakonshëm e të pashfrytëzuar në funksion të ekonomisë rurale dhe zhvillimit të bujqësisë në vend”.

Kështu deklaroi sot, Kryeministri Edi Rama nga ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili ka përfituar 1 milion euro nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për fermën e parë didaktike.

Partneriteti qeveri-universitete në kuadrin e angazhimeve të Paktit për Universitetin, sipas Ramës, do të transformojnë rrënjësisht marrëdhëniet e universiteteve me shoqërinë dhe tregun.

“Sot bëjmë realitet plotësimin e nevojës shumë të vjetër për ndërtimin e fermës didaktike. Qeveria, në mbledhjen e saj të fundit, me kërkesë të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, akordoi një fond prej 1 milion euro në dispozicion të universitetit, që ky i fundit të fillojë këtë ndërmarrje me interes shumëplanësh dhe të krijojë kompaninë e vetë, e cila të bëjë të mundur një ndërlidhje optimale mes punës shkencore dhe tregut”, tha Rama.

Duke nënvizuar rëndësinë që kjo qeveri i jep Universitetit Bujqësor, Rama tha se kjo është e 6-ta herë që viziton ambientet e këtij universiteti, ndërsa shprehu bindjen se “në 25 vitet e mëparshme të gjithë paraardhësit e mi të marrë së bashku nuk kanë ardhur as sa gjysma ime në 3 vjet”.

Kryeministri shprehu besimin se “këtu kemi një potencial të jashtëzakonshëm të pashfrytëzuar dhe kemi domosdoshmërinë ta vëmë këtë potencial jo vetëm në funksion të studentëve por edhe të ekonomisë rurale dhe zhvillimit të bujqësisë në vend .

“Në të shkuarën ky universitet ka qenë një qendër ekselence që kishte edhe reputacion ndërkombëtar për nivelin e lartë shkencor. Sot është në fazën e një rilindjeje të vështirë, sepse vjen nga një periudhë e gjatë traumatike kur edhe bibliotekës iu vu zjarri, pa llogaritur gjithë territoret apo asetet që iu pushtuan apo grabitën duke e bërë me shumë kosto procesin e rilindjes së universitetit”, tha Rama.

Kostot, sipas tij, “kanë të bëjnë me nevojën për të paguar fonde të konsiderueshme për të marrë mbrapsht pronat e humbura padrejtësisht në procese zaptimesh, legalizimesh apo kompensimesh krejtësisht të padrejta dhe abuzive”.

“U desh të kalonin thuajse 3 dekada për të filluar çlirimin e Universitetit në pikëpamjen territoriale”, tha Rama.

Çuçi: Support business and domestic products

Agriculture and Rural Development Minister Bledi Cucic stated that another successful enterprise for the agricultural sector was established at Strum in Roskovec.

“Flavio FS” is a collection, storage and storage center for agricultural products for export. Fruits and vegetables from the region of Fier and Berat over 400 farmers behave at this point to continue the path towards European markets. We have supported this business with about 18 million ALL from the grant for agriculture and rural development. We expect that this year the volume of sales for exports will increase. Success and prosperity! “Says Çuçi.

Çuçi: Mbështetje biznesit dhe prodhimeve vendase

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi deklaroi se në Strum të Roskovecit është ngritur një tjetër sipërmarrje e suksesshme për sektorin bujqësor. 

“Flavio FS” është një qendër grumbullimi, magazinimi dhe ruajtje e produkteve bujqësore për eksport. Fruta e perime nga qarku i Fierit dhe Beratit të mbi 400 fermerëve sillen në këtë pikë për të vijuar më pas rrugën drejt tregjeve europiane. Ne e kemi mbështetur këtë biznes me rreth 18 milionë lekë nga granti për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Presim që gjatë këtij viti volumi i shitjeve për eksport të rritet. Suksese dhe puna mbarë!”- shprehet Çuçi.

The new tax confuses agriculture, agroprocessors: We will only buy import goods

Reducing Value added tax refunds for farmers from 20 to 6 percent that the parliament approved with the new fiscal package has created a small culprit for the agri-food industry. “I buy a product from a local farmer, and the government does not know me any more 20 percent VAT on purchases, but only 6 percent. But when it sells the processed product then it has to pay 20 percent VAT. This is a 14 percent clean tax on the lap, “said Uran Derri, the Food Manufacturers Association.

To cope with this additional burden, agro-processors say they have two paths; transfer the cost to the farmer or the final consumer. “Or it should reduce by 14 percent the price of buying a farmer’s product or it should increase the consumer’s sales price by 14 percent,” said Uran Derri, the Food Manufacturers Association. But both of these ways seem impossible because of the competition from import. Food industrialists say they are considering another solution. You buy agricultural products in neighboring countries where VAT is 20 percent.

“If I get the tomato in Lushnja with 6 percent. If I get in Macedonia with 20 percent. I clean up and continue to work respecting the law, “said Uran Derri, the Food Manufacturers Association. The government reduced the VAT compensation scheme to farmers at 6 percent after the scheme turned abusive. Money instead of finishing on farmers, on several occasions was held by traders themselves or agro-processors. To compensate for the negative effects of this reduction on farmers, the government abolished the VAT they pay for inputs. But the new scheme is opposed by agro-processors who already threaten to buy agricultural products not from domestic farmers but from neighboring farmers.

Taksa e re ngatërron bujqësinë, agropërpunuesit: Do blejmë vetëm prodhime importi

Ulja e rimbursimit të TVSH-së për fermerët nga 20 në 6 për qind që parlamenti miratoi me paketën e re fiskale ka krijuar një ngërç jo të vogël, për industrinë agro-ushqimore.

“Unë blej produkt nga fermeri vendas dhe qeveria nuk më njeh më 20 për qind TVSH në blerje, por vetëm 6 për qind. Por kur e shes produktin e përpunuar atëherë duhet të paguajë TVSH 20 për qind. Kjo është një taksë e pastër 14 për qind mbi xhiron”, tha Uran Derri, Shoqata e Industrialistëve Ushqimorë.

Për të përballuar këtë barrë shtesë, agro-përpunuesit thonë se kanë dy rrugë; t’ia transferojnë koston fermerit ose konsumatorit final.

“Ose duhet të ulë me 14 për qind çmimin që i blej produktin fermerit ose duhet të rrisë me 14 per qind çmimin e shitjes per konsumatorin”, tha Uran Derri, Shoqata e Industrialistëve Ushqimorë.

Por të dyja këto rrugë duken të pamundura, për shkak të konkurrencës që vjen nga importi. Ndaj industrialistët ushqimorë, thonë se po shqyrtojnë një zgjidhje tjetër. Ti blejnë produktet bujqësore në vendet fqinje, ku TVSH-ja u njihet 20 për qind.

“Nëse unë e marr domaten në Lushnjë me njihet 6 për qind. Nëse e marr në Maqedoni me njihet 20 për qind. E zhdoganoj dhe vazhdoj punën duke respektuar ligjin”, tha Uran Derri, Shoqata e Industrialistëve Ushqimorë.

Qeveria e uli masën e kompesimit të TVSH-së për fermerët në 6 për qind pasi skema u kthye në abuzive. Paratë në vend që të përfundonin tek fermerët, në disa raste mbaheshin nga vetë tregtarët ose agro-përpunesit.

Për të kompesuar efektet negative të kësaj ulje mbi fermerët qeveria hoqi TVSH-në që ata paguajnë për inputet. Por skema e re kundërshtohet nga agro-përpunuesit që tashmë kërcënojnë se do I blejnë produktet bujqësore jo nga fermerët vendas, por nga ata fqinjë.

Albania, among the leading companies in the global fruit and vegetable market

With the support of the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Swiss government project Risi Albania and GIZ, 15 Albanian companies were part of the largest fair for fruit and vegetable trade, exposing the values ​​of Albanian products to provide new contracts. Among these companies was the company “Doni Fruits” the leader of exports of fruits and vegetables Made in Albania.

The fair served as a good opportunity for Albanian companies to meet the major export companies, to meet the demands and market needs of the quality of products. Albanian companies represented by companies that export fruits and vegetables such as chestnuts, apples, tomatoes, peppers, cucumbers, garlic, watermelons, etc., made about 200 meetings with potential buyers, with technology processing, packaging and storage of fruit and vegetables . Companies had the opportunity to become familiar with high-value markets such as Germany, Austria, Switzerland, etc. where one of the certifications required is often GlobalG.AP, a certification that has been created by large supermarket networks in Europe . Some of the representatives of large companies supplying supermarket networks expressed interest in visiting Albania soon.

Participation in the fair, preparation and potential of companies has come towards improvement. Soon, companies will meet together to discuss lessons learned, potential improvements that can be made at the next fair. “Albanian companies and farmers need to be certified and to increase product standards to be competitive in the market. Albanian exports are growing year after year in quantity and we have to work on long-term plans that will guide the development of Albanian agriculture by investing in quality and marketing to ensure increased profits for farmers, “said Deputy Minister of Agriculture and Rural Development, Dhimo Kote.

Over 3200 participants from 90 countries around the world, from manufacturers to merchants, presented at this fair the products, services and technological solutions that this sector offers today. In this regard, RisiAlbania is supporting Agribusiness to encourage group certification of their products. Through GLOBALG.A.P certification open very good opportunities for farmers to become part of the EU supply chain.